måndag 21 september 2009

McChrystals rapport i pdf till slut

Den icke-hemligstämplade versionen av general McChrystals Afghanistanrapport har så till slut dykt upp i pressen. Det som strukits är mer ingående beskrivningar av säkerhets- och underrättelseläget. Rapporten beskriver nuläget och föreslår en militär strategi för ISAF som kan nå de mål som beskrivits i USA:s och NATO:s övergripande strategi för Afghanistan.Rapporten menar, som väntat, att situationen är kritisk och kräver omedelbara åtgärder:

"[--- M]ore importantly, we face both a short and long-term fight. The long-term fight will require patience and commitment, but I believe the short-term fight will be decisive. Failure to gain the initiative and reverse insurgent momentum in the near-term (next 12 months) – while Afghan security capacity matures – risks an outcome where defeating the insurgency is no longer possible."

Nuläget beskrivs utan några större försök att dölja problemen med hur ISAF hittills utfört sitt uppdrag:

"As formidable as the threat may be, we make the problem harder. ISAF is a conventional force that is poorly configured for COIN, inexperienced in local languages and culture, and struggling with challenges inherent to coalition warfare. These intrinsic disadvantages are exacerbated by our current operational culture and how we operate.

Pre-occupied with protection of our own forces, we have operated in a manner that distances us – physically and psychologically – from the people we seek to protect. In addition, we run the risk of strategic defeat by pursuing tactical wins that cause civilian casualties or unnecessary collateral damage. The insurgents cannot defeat us militarily; but we can defeat ourselves."

Kontrasten med den officiella NATO-rapporten för 2009 är skarp. Den föreslagna nya militära strategi för ISAF rapporten förespråkar bygger på fyra pelare:
  • ISAF ska i "radikalt" större omfattning integreras och samverka med de afghanska säkerhetsstyrkorna för att möjliggöra en snabbare utökning av de senares förmåga
  • ISAF ska prioritera stödet av en god afghansk myndighetsutövning lika högt som det rena säkerhetsarbetet
  • ISAF:s operationer ska i fösta hand inriktas på att återta initiativet och vända utvecklingen till upprorsmännens nackdel
  • ISAF ska prioritera de områden där befolkningen är under störst hot
Rapporten innehåller med andra ord inga större överraskningar; mest beroende på att de som arbetat med att ta fram underlag för den uttalat sig löpande i amerikanska media.

Skälet till att den kommer ut i offentligheten just nu har huvudsakligen med amerikansk inrikespolitik att göra. Opinionen har svängt under sommaren till att bli alltmer kritisk till insatsen i Afghanistan, och inom några veckor kommer Obama att få en begäran om stora truppförstärkningar på sitt bord.

Det är dock den lokala politiken i Afghanistan som är det mest akuta hotet mot framgång för det internationella samfundet. Utan en andra, bättre övervakad, valomgång blir en omvald president Karzai utan legitimitet inte bara i omvärldens utan även i afghanernas ögon. Utan en någorlunda fungerande, och någorlunda legitim, regering i Afghanistan kan ingen NATO-strategi besegra Talibanerna.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här:
Assessment Redacted 092109
Den politiska delen av Afghanistanstrategin behandlas bara översiktligt i rapporten eftersom denna behandlar den underordnade militära strategin. För den som är intresserad finns den övergripande amerikanska strategin för regionen beskriven här:
Afghanistan-Pakistan White Paper

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar